Detail of Mountain, 2017
Detail of Mountain, 2017

Concrete on mason and thread; 6 x 9 inches

Mountain, 2017
Mountain, 2017

Concrete on mason and thread; 6 x 9 inches

Cliffs, detail, 2016
Cliffs, detail, 2016
Cliffs, 2016
Cliffs, 2016

Thread on primed board, 15 x 17 inches

Forming, 2016
Forming, 2016

Thread on primed board, 10 x 10 inches

Near Edge, 2016
Near Edge, 2016

Thread on primed board, 12 x 14 inches

Yellow Thread Drawing, 2016
Yellow Thread Drawing, 2016

Thread, paint on paper, 14 x 16 inches

Blue Thread Drawing, 2016
Blue Thread Drawing, 2016

Thread, paint on paper, 14 x 16 inches

Green Thread Drawing
Green Thread Drawing

Thread, paint on paper, 14 x 16 inches

Red Thread Drawing, 2016
Red Thread Drawing, 2016

Thread, paint on paper, 14 x 16 inches

Four Thread Balls on White
Four Thread Balls on White

Each wood panel is 12 x 12 inches, thread balls vary

Detail of Four Thread Balls, 2016
Detail of Four Thread Balls, 2016
Detail
Detail
City Structure, 2015
City Structure, 2015

primed board, wood, thread; 20 x 22 inches

Bldg-Structure-details.jpg
Peaks, 2015
Peaks, 2015

Primed panel and thread, 14 x 16 inches

Two-Peaks-detail.jpg
Almost Triangle, 2015
Almost Triangle, 2015

 primed board, wood, thread; 10 x 12 inches

Less than, 2015
Less than, 2015

wood, paint, thread; 8 x 10 inches

Poke, 2015
Poke, 2015

Wood, paint, thread

Four panels, 2015
Four panels, 2015

Wood, thread and paint

Drawings (Circle, Line), 2015
Drawings (Circle, Line), 2015

paint, canvas paper, wood, thread; 9 x 12 inches

Detail of Mountain, 2017
Mountain, 2017
Cliffs, detail, 2016
Cliffs, 2016
Forming, 2016
Near Edge, 2016
Yellow Thread Drawing, 2016
Blue Thread Drawing, 2016
Green Thread Drawing
Red Thread Drawing, 2016
Four Thread Balls on White
Detail of Four Thread Balls, 2016
Detail
City Structure, 2015
Bldg-Structure-details.jpg
Peaks, 2015
Two-Peaks-detail.jpg
Almost Triangle, 2015
Less than, 2015
Poke, 2015
Four panels, 2015
Drawings (Circle, Line), 2015
Detail of Mountain, 2017

Concrete on mason and thread; 6 x 9 inches

Mountain, 2017

Concrete on mason and thread; 6 x 9 inches

Cliffs, detail, 2016
Cliffs, 2016

Thread on primed board, 15 x 17 inches

Forming, 2016

Thread on primed board, 10 x 10 inches

Near Edge, 2016

Thread on primed board, 12 x 14 inches

Yellow Thread Drawing, 2016

Thread, paint on paper, 14 x 16 inches

Blue Thread Drawing, 2016

Thread, paint on paper, 14 x 16 inches

Green Thread Drawing

Thread, paint on paper, 14 x 16 inches

Red Thread Drawing, 2016

Thread, paint on paper, 14 x 16 inches

Four Thread Balls on White

Each wood panel is 12 x 12 inches, thread balls vary

Detail of Four Thread Balls, 2016
Detail
City Structure, 2015

primed board, wood, thread; 20 x 22 inches

Peaks, 2015

Primed panel and thread, 14 x 16 inches

Almost Triangle, 2015

 primed board, wood, thread; 10 x 12 inches

Less than, 2015

wood, paint, thread; 8 x 10 inches

Poke, 2015

Wood, paint, thread

Four panels, 2015

Wood, thread and paint

Drawings (Circle, Line), 2015

paint, canvas paper, wood, thread; 9 x 12 inches

show thumbnails